Search
Close this search box.

Bedrijfsgegevens
wowhow b.v.
Arkweg 28
5731 PD MIERLO
Nederland

kvk: 17243177
btw: NL82 0428 607 B01
eori: NL820428607
iban: NL10 RABO 0154 8531 00
bic/swift: RABONL2U

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WOWHOW B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE EINDHOVEN ONDER NUMMER 17243177

Artikel 1.
ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producties en (precontractuele) overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Wowhow B.V. verder te noemen Wowhow. 1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn. 1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Wowhow en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Wowhow. 1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Wowhow niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Wowhow is bevestigd.

Artikel 2.
AANBIEDINGEN 2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 3 maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Wowhow desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht. 2.2. In prijscouranten, offertes en andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Wowhow niet. 2.3. Wowhow stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. Wowhow bepaalt deze uren in alle redelijkheid echter zijn bij benadering.

Artikel 3.
OVEREENKOMSTEN 3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Wowhow de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Wowhow en deze algemene voorwaarden. 3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de productie de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de offerte zijn opgenomen, dan worden deze extra uren op basis van een vast uurtarief – naast het in de offerte afgesproken factuurbedrag – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door Wowhow bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen levertijd van de productie komt door de wijziging te vervallen. 3.3. Bij een gedeelde productie kunnen aanvullende voorwaarden gelden met betrekking tot onder andere de aanlevering en vervaardiging. Deze aanvullende voorwaarden blijken uit de offerte.

Artikel 4.
PRIJZEN 4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Wowhow in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het totstandkomen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 4.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Wowhow gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5.
BETALING 5.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur. 5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend. 5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Wowhow alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag. 5.4. Alle door Wowhow gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij. 5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6.
ANNULERING In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de productie of een project, zijn alle door Wowhow ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Wowhow ten gevolge van de annulering geleden schade.

Artikel 7.
LEVERTIJD, LEVERING, RISICO 7.1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen levering van het ontwerp of eindresultaat geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is Wowhow dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. 7.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: – er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Wowhow kan worden toegerekend; – wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Wowhow tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet; – wederpartij Wowhow niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

Artikel 8.
UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 8.1. Wowhow zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Wowhow de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 8.2. Wowhow is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Wowhow. 8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wowhow aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wowhow worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wowhow zijn verstrekt, heeft Wowhow het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen. 8.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Wowhow de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 8.5. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Wowhow, al dan niet in naam van de wederpartij, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de wederpartij op verzoek van Wowhow zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

Artikel 9.
RECLAME 9.1. Reclame is niet mogelijk indien: – de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie; – de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Wowhow op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd; – de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Wowhow; – wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Wowhow (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan. – zonder schriftelijke toestemming van Wowhow door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht. 9.2. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen tien dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Wowhow gegrond wordt bevonden, zal Wowhow te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen. 9.3. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op. 9.4. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 10.
NIET-NAKOMING/ONTBINDING/OPSCHORTING 10.1. Wowhow is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: – wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen; – wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement van wederpartij wordt aangevraagd dan wel het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd; – een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd; 10.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Wowhow passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 11.
EIGENDOMSVOORBEHOUD 11.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Wowhow aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten. 11.2. Wowhow is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die in overeenstemming met het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Wowhow voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden. 11.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Wowhow te leveren. Hij is eveneens verplicht Wowhow op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Wowhow om dit pandrecht tot stand te brengen.

Artikel 12.
COPYRIGHT 12.1. Het eigendom van door Wowhow verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Wowhow, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Wowhow hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Wowhow gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. 12.2. Wowhow behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 12.3. Al het door Wowhow vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Wowhow niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

Artikel 13.
BUITENGEBRUIKSTELLING 13.1. Wowhow heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de wederpartij ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Wowhow niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Wowhow zal de wederpartij vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Wowhow kan worden verlangd. 13.2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. 13.3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien de wederpartij binnen een door Wowhow gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 14.
AANSPRAKELIJKHEID 14.1. Wowhow is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele (schade)vergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Wowhow of leidinggevende ondergeschikten. 14.2. Wowhow evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. 14.3. Wowhow aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

Artikel 15.
OVERMACHT 15.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Wowhow, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Wowhow kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabriek- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Wowhow ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc. 15.2. Overmacht geeft Wowhow het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 16.
GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 16.1. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Wowhow of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben. 16.2. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, zulks in de meest ruime zin des woords en in het bijzonder de auteursrechten als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet – toe aan Wowhow. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Wowhow daartoe bevoegd. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Wowhow ter zake rechthebbende is. Zo mag een Wowhow productie niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt zonder uitdrukkelijke toestemming van Wowhow. 16.3. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Deze rechten zijn additionele kosten die niet in een offerte worden meegenomen en welke wederpartij verschuldigd is. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de wederpartij. 16.4. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Wowhow te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Wowhow openbaar te maken of te verveelvoudigen.
16.5. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Wowhow tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of bestanden, eigendom van Wowhow, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld. 16.6. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de wederpartij noch Wowhow jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 17.
GEBRUIK EN LICENTIE 17.1. Wanneer de wederpartij volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de Wowhow, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging in overeenstemming met de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Wowhow bekend te zijn gemaakt. 17.2. De wederpartij is zonder de schriftelijke toestemming van Wowhow niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de Wowhow recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Wowhow een vergoeding voor de daadwerkelijke schade te vergoeden. 17.3. Het is de wederpartij niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de wederpartij verstrekte licentie komt te vervallen: a. vanaf het moment dat de wederpartij zijn (betaling)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de wederpartij in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is; b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. 17.4. Wowhow heeft met inachtneming van de belangen van de wederpartij, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 18.
PARTIELE NIETIGHEID Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 19.
PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER 19.1. De vestigingsplaats van Wowhow is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Wowhow moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten. 19.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Wowhow is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 19.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Wowhow gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.