Algemene voorwaarden Wowgoods 01-2023 – download

Bedrijfsgegevens
wowhow b.v.
Arkweg 28
5731 PD MIERLO
Nederland

kvk: 17243177
btw: NL82 0428 607 B01
eori: NL820428607
iban: NL10 RABO 0154 8531 00
bic/swift: RABONL2U

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WOWHOW B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 17243177

Artikel 1. ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producties en (precontractuele) overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Wowhow B.V. verder te noemen Wowhow. De algemene voorwaarden worden bij iedere offerte/opdrachtbevestiging overhandigd, zijn terug te vinden op www.wowhow.nl en www.wowgoods.nl, en worden op verzoek nogmaals gratis toegezonden;
2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Wowhow en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Wowhow;
4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Wowhow niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Wowhow is bevestigd.

Artikel 2. AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 3 maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Wowhow desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
2. Aanbiedingen/offertes kunnen schriftelijk (of langs elektronische weg) worden aanvaard. Da Wowhow is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan. Hoewel de voorkeur wordt gegeven aan een ondertekende opdrachtbevestiging, gaat Wowhow er vanuit dat de offerte verwoordt wat partijen zijn overeengekomen wanneer de opdrachtbevestiging – hoewel na mondeling akkoord – niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en geretourneerd. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;
3. In prijscouranten, offertes en andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Wowhow niet;
4. Wowhow stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom of dat het project op regiebasis zal geschieden;
a. Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen wederpartij en Wowhow zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag;
b. Regiewerk: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
5. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, ideeën en berekeningen, die door Wowhow zelf, dan wel in haar opdracht zijn vervaardigd of bedacht, dan blijven deze eigendom van Wowhow. Zij mogen niet worden gekopieerd of vermenigvuldigd. Indien aan Wowhow naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Wowhow gedaan verzoek franco aan haar te worden retour gezonden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Wowhow gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Wowhow de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Wowhow en deze algemene voorwaarden;
2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de productie de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de offerte zijn opgenomen, dan worden deze extra uren op basis van een vast uurtarief –  naast het in de offerte afgesproken factuurbedrag –  in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht –  van welke aard dan ook –  moeten schriftelijk door Wowhow bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen levertijd van de productie komt door de wijziging te vervallen;
3. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en materialen zullen door Wowhow als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon en/of kosten materialen;
4. Bij een gedeelde productie kunnen aanvullende voorwaarden gelden met betrekking tot onder andere de aanlevering en vervaardiging. Deze aanvullende voorwaarden blijken uit de offerte.

Artikel 4. PRIJZEN
1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Wowhow in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Wowhow gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;
3. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Wowhow gebruikelijk gehanteerde vergoeding – naar redelijkheid en billijkheid nader te bepalen – van toepassing.

Artikel 5. BETALING (ook WEBSITE)
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
2. Bij bestellingen via de website kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende bank van toepassing;
3. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
4. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);
5. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Wowhow alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
6. Alle door Wowhow gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij;
7. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6. HERROEPINGSRECHT, ANNULERING en RETOURZENDEN met MODELFORMULIER
1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat het product bij de wederpartij (of derden zoals de buren) is afgeleverd en wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is (herroepingstermijn). Dit recht vervalt indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen;
2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de wederpartij middels het modelformulier voor herroeping Wowhow op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen;
3. Het modelformulier is terug te vinden op www.wowhow.nl en gevoegd aan deze algemene voorwaarden;
4. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt, met on-verbroken zegel en/of sealing, in originele verpakking, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 14 dagen na de herroeping aan Wowhow aanbiedt, dan draagt Wowhow zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product;
5. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij;
6. In geval van annulering door bedrijven zijn alle Wowhow ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Wowhow ten gevolge van de annulering geleden schade;
7. Zaken die een op maat of speciale bestelling betreffen vallen niet onder de regeling en worden niet teruggenomen.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen levering van het ontwerp of eindresultaat geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is Wowhow dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;
2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Wowhow kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Wowhow tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij Wowhow niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. Wowhow zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Wowhow de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden;
2. Wowhow is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Wowhow;
3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wowhow aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, correct en tijdig aan Wowhow worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of onjuist aan Wowhow zijn verstrekt, heeft Wowhow het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;
4. Foutieve aanlevering is voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Wowhow verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn;
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Wowhow de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
6. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Wowhow, al dan niet in naam van de wederpartij, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de wederpartij op verzoek van Wowhow zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

Artikel 9. RECLAME en GARANTIE
1. Wowhow garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn;
2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Wowhow in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de wederpartij de mogelijkheid om dit product te retourneren. De kosten van het retourneren van de artikelen komen altijd voor rekening van de wederpartij;
3. De garanties betreffende de geleverde zaken liggen bij de fabrikant van de betreffende zaken;
4. De wederpartij is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen;
5. Indien door de wederpartij wordt geconstateerd dat de uitvoering van de werkzaamheden en/of het resultaat in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van wat overeengekomen is, dan dient de wederpartij dit Wowhow binnen 10 dagen na ontvangst van de betreffende werkzaamheden te melden. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen, alsmede ook in die situaties waarin de wederpartij Wowhow onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht;
6. Indien een reclame door Wowhow gegrond wordt bevonden, zal Wowhow te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;
7. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;
8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen;
9. Reclame (klacht) is niet mogelijk indien:
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Wowhow op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Wowhow;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Wowhow (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
– zonder schriftelijke toestemming van Wowhow door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht.

Artikel 10. NIET-NAKOMING/ONTBINDING/OPSCHORTING
1. Wowhow is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement van wederpartij wordt aangevraagd dan wel het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Wowhow passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Wowhow aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten;
2. Wowhow is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die in overeenstemming met het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Wowhow voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden;
3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Wowhow te leveren. Hij is eveneens verplicht Wowhow op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Wowhow om dit pandrecht tot stand te brengen;
4. Wanneer de wederpartij volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Wowhow, verkrijgt hij het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging in overeenstemming met de bij de opdracht overeengekomen bestemming;
5. Wowhow heeft met inachtneming van de belangen van de wederpartij, de vrijheid om de productie te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie;
6. Wowhow behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Wowhow ter zake rechthebbende is;
7. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, zulks in de meest ruime zin des woords en in het bijzonder de auteursrechten als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet – toe aan Wowhow. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Wowhow daartoe bevoegd. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Wowhow ter zake rechthebbende is;
8. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, Buma rechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de wederpartij.

Artikel 12. COPYRIGHT
1. Het eigendom van door Wowhow verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Wowhow, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Wowhow hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Wowhow gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen;
2. Wowhow behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht;
3. Al het door Wowhow vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Wowhow niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

Artikel 13. BUITENGEBRUIKSTELLING
1. Wowhow heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de wederpartij ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Wowhow niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Wowhow zal de wederpartij vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Wowhow kan worden verlangd.
2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan;
3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien de wederpartij binnen een door Wowhow gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID
1 Wowhow is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Wowhow is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
2 Wowhow is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Wowhow of leidinggevende ondergeschikten;
3. Indien Wowhow aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
4. Indien Wowhow aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Wowhow in het voorkomende geval te verstrekken uitkering;
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wowhow aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Wowhow toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
6. Wowhow is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
7. Wowhow aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

Artikel 15. OVERMACHT
1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Wowhow, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Wowhow kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabriek- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Wowhow ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.;
2. Overmacht geeft Wowhow het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 16. GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Wowhow of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;
2. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, zulks in de meest ruime zin des woords en in het bijzonder de auteursrechten als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet – toe aan Wowhow. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Wowhow daartoe bevoegd. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Wowhow ter zake rechthebbende is. Zo mag een Wowhow productie niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt zonder uitdrukkelijke toestemming van Wowhow;
3. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Deze rechten zijn additionele kosten die niet in een offerte worden meegenomen en welke wederpartij verschuldigd is. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de wederpartij;
4. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Wowhow te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Wowhow openbaar te maken of te verveelvoudigen;
5. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Wowhow tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of  bestanden, eigendom van Wowhow, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld;
6. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de wederpartij noch Wowhow jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 17. GEBRUIK EN LICENTIE
1. Wanneer de wederpartij volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de Wowhow, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging in overeenstemming met de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Wowhow bekend te zijn gemaakt;
2. De wederpartij is zonder de schriftelijke toestemming van Wowhow niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de Wowhow recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Wowhow een vergoeding voor de daadwerkelijke schade te vergoeden;
3. Het is de wederpartij niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de wederpartij verstrekte licentie komt te vervallen:
a. vanaf het moment dat de wederpartij zijn (betaling)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de wederpartij in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid;
4. Wowhow heeft met inachtneming van de belangen van de wederpartij, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 18. KEURING EN RISICO OVERGANG
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;
2. Bij aflevering van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn (Wowhow goederen) dienen deze direct door de wederpartij te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen binnen 48 uur te worden gemeld aan Wowhow in gebreke waarna ieder recht zijdens wederpartij komt te vervallen.

Artikel 19. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID
1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming;
2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
3. Wowhow bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien het account van de wederpartij gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik gemaakt van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;
4. Wowhow verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Wowhow wettelijk verplicht is te bewaren. Wowhow is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Wowhow wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Wowhow is de producent van de databank en heeft daarom het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;
– het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Wowhow. Wowhow mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken als en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;
6. Een datalek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 20. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 20. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
1. De vestigingsplaats van Wowhow is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Wowhow moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Wowhow is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Wowhow gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;
4. Deze algemene voorwaarden zijn in januari 2023 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Bijlage: Het modelformulier voor herroeping.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen  wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

"*" geeft vereiste velden aan

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst over de verkoop van de volgende producten wil herroepen:
Producten*
DD dash MM dash JJJJ
Uw naam*
Uw adres*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.